On the atomic energy asymptotics | Luis Seco On the atomic energy asymptotics | Luis Seco